info@prologo.dk

Handelsvilkår

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
For prologo A/S, Gøngehusvej 280, 2970 Hørsholm.
Januar 2007

1. Generelt

1.1 Med mindre andet er aftalt eller fremgår af en ordrebekræftelse, er nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle leverancer.

1.2 Grundet vor konstante produktudvikling er tekniske specifikationer i brochurer, brugsanvisninger, prislister m.v. vejledende. Disse specifikationer kan når som helst i mangel af modstridende skriftlig aftale ændres af prologo A/S.

1.3. Prøver betragtes som typeprøver, og prologo A/S påtager sig intet ansvar for at leverede varer er i nøje overensstemmelse hermed, med mindre dette er skriftligt aftalt.

1.4. Bistand fra prologo A/S til køber med rådgivning og service af enhver art er ikke ansvarspådragende for prologo A/S, uanset om prologo A/S måtte have begået fejl.

1.5. Prologo A/S hæfter som leverandør af varer, tryk, brodering m.m. ikke for ophavsretten til det/de logo som køber leverer til os.

Såfremt der kan være tvivl om den rette brug, vedligeholdelse m.v. af leverede varer, må køber straks indhente fornødne oplysninger herom hos prologo A/S.

2. Tilbud og ordrer

2.1 Tilbud afgivet af prologo A/S er bindende for prologo A/S i 8 dage, med mindre andet fremgår af tilbudet.
En aftale anses for indgået, når Prologo A/S  har modtaget købers skriftlige eller mundtlige accept heraf.

2.2  Ordrer er bindende for køber, når køber har modtaget ordrebekræftigelse fra prologo A/S.

2.3 I tilfælde af at prologo A/S’s ordrebekræftigelse ikke er i overensstemmelse med købers ordre og køber ikke kan acceptere uoverensstemmelserne, skal køber straks og inden tre dage give prologo A/S skriftlig meddelelse herom. Sker dette ikke anses prologo A/S’s ordrebekræftigelse for accepteret af køber.

3. Levering

3.1 Alle leverancer er ab prologo A/S’s lager med mindre andet er skriftligt aftalt. Levering betragtes som sket, når varen er overgivet til den første befragter.
Transporten udføres på købers regning og risiko. Hvis prologo A/S ikke har modtaget specielle instruktioner fra køber om transporten er prologoA/S berettiget til at bestemme transportform og transportrute.

3.2. Ved enkelt ordre på under 800 kr. excl. moms tillægges derudover et ekspeditionssgebyr på p.t. 35 kr + moms.

3.3 Ved levering påhviler det køber straks at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede. Reklamation skal ske skriftligt snarest muligt og senest 8 dage efter modtagelsen.

3.4 Returnerede varer, der er beskadiget eller forringet i købers besiddelse, udbedres for købers regning. Varerne skal i så fald returneres tørre og rene. I modsat fald vil disse blive renset/vasket for købers regning.

4. Tilbagelevering, annullering og ombytning.

4.1 Fra købers side kan ordrer kun annulleres og leverancer kun tilbageleveres efter forudgående skriftlig aftale med prologo A/S.

4.2 Tilbagelevering af en leverance skal altid ske i ubrugt tilstand og i den originale emballage. Udgifter til tilbagelevering af leverancen påhviler køber.

4.3 Specialordrer kan ikke tilbageleveres eller annulleres fra købers side.

4.4 Ved kreditering eller ombytning af varer beregner prologo A/S sig til dækning af interne omkostninger et gebyr på minimum 15% af fakturaprisen, dog minimum 50 kr.

5. Forsinkelse

5.1 Oplyste leveringstider er omtrentlige. Såfremt en forsinkelse skyldes forhold uden for prologo A/S’s herredømme såsom krig, strejker, lockout, produktionsstandsninger, maskinsvigt, transportsvigt eller transporthindringer, import- eller eksporthindringer, myndighedsindgreb, ugunstig vejrlig, brand, oversvømmelser, andre ulykkestilfælde samt hindringer, der skyldes forsinkede eller udeblevne leverancer fra prologo A/S’s sædvanlige leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, fritages prologo A/S for ethvert ansvar og forbeholder sig helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde levering med en efter omstændigheden rimelig frist ud over den fastsatte leveringstid.
Køber er ikke berettiget til at hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning på grundlag af forsinkelser af ovennævnte karakter.

6. Mangler

6.1 Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen og/eller til at kræve skadeserstatning af prologo A/S. prologo A/S er berettiget til enten at vælge mellem en afhjælpning af manglen, eventuelt ved omlevering, eller ydelse af forholdsmæssigt afslag i prisen.

Ved afhjælpning vil enhver mangel blive afhjulpet på prologo A/S’s adresse. Udgifter til fragt og forsendelse samt montering og demontering af den mangelfulde leverance udenfor prologo A/S’s adresse sker på købers regning og risiko.

6.2 prologo A/S’s ansvar omfatter kun mangler, som opstår ved korrekt anvendelse af den leverede vare.
Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået efter, at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden prologo A/S’s skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på mangelfuld måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse samt uagtsom eller overdreven brug.

6.3 Nuanceforskel i farve, design, broderinger el.lign. betragtes ikke som en mangel og kan ikke påberåbes af køber som en mangel.

7. Ansvar for leverancens skadesforvoldelse – produktansvar.

7.1 Prologo A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af prologo A/S eller andre, som prologo A/S har ansvaret for.

7.2 Prologo A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse. prologo A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvor disse indgår. I øvrigt er prologo A/S ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre på samme betingelser som for personskade.

7.3 I den udstrækning, prologo A/S måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køberen forpligtet til at holde prologo A/S skadesløs i samme omfang, som prologo A/S ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker.

7.4 Disse begrænsninger i prologo A/S’s ansvar gælder ikke, hvis prologo A/S  har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

7.5 I tilfælde af at trediemand fremsætter krav om erstatningsansvar overfor køber vedr. produkter leveret af prologo A/S, skal køber straks skriftligt underrette prologo A/S herom.

7.6 Såfremt trediemand over for prologo A/S fremsætter krav om produktansvar for produkter omfattet af leverance til køber, er køber forpligtet til at acceptere, at den pågældende domstol også skal være værneting for et eventuelt krav mod køber vedr. samme produktansvarssag.

8. Indirekte tab.

8.1. Prologo A/S er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab og avancetab.

9. Pris og betaling.

9.1 Alle leveringer sker, med mindre anden aftale foreligger, til prologo A/S’s på leveringsdagen noterede almindelige priser.

9.2 Hvis de på leveringsdagen gældende priser er højere end de på aftaletidspunktet gældende, kan køber frigøre sig fra aftalen, med mindre prisstigninger sker på grund af omkostningsstigninger fremkaldt af øgede eller ændrede told- og afgiftssatser, myndighedsindgreb, valutakursændringer eller ekstraordinære vareprisstigninger i Danmark eller udlandet.

9.3 Alle anførte priser og gebyrer er excl. moms.

9.4 Alle leveringer forfalder til betaling pr. leveringsdagen. Ved sp.ordrer dog mod forudbetaling
Efter betalingsfristens udløb beregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadato, dog mindst 50 kr.

9.5 Ejendomsretten til leverede varer forbliver  prologo A/S’s indtil fuld betaling incl. eventuelle morarenter har fundet sted, idet risikoen for det leverede dog er overgået til køber på leveringstidspunktet.

10. Værneting.

10.1 Enhver tvist der måtte opstå mellem prologo A/S og køber i relation til disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder fortolkningstvivl af betingelserne, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København efter danske retsregler, jf. dog punkt 7.6.